Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Mateřská škola Šabina je jednotřídní MŠ s dlouholetou historií. První třída zde byla otevřena 8.3.1951. Do roku 1979 byla budova společným útočištěm základní a mateřské školy.
V roce 1979, kdy byla zrušena základní škola, proběhly v budově stavební úpravy. Z prostor ZŠ vznikla ubytovna TJ Jiskra Šabina a půdní prostor byl později zrekonstruován pro účely Obecního úřadu v Šabině.
V roce 1996 prošla velkou stavební úpravou i mateřská škola. Přízemí bylo účelně upraveno pro provoz mateřského zařízení. Od 1.1.2003 získala mateřská škola právní subjektivitu.
V létě roku 2010 byla provedena velká rekonstrukce mateřské školy,při které byly odstraněny nedostatky a provedeny velké úpravy.Vchod do MŠ je přemístěn z jiné strany budovy a vede rovnou do dětské šatny,kde mají nyní děti dostatek místa na převlékání.V koupelně jsou namontována nová umyvadla a toalety,sprchový kout je zpřístupněn dětem.Třída a herna jsou propojeny(rozšířen vchod do herny).Všude jsou udělanénové podlahy.
K mateřské škole patří i školní zahrada, která se v současné době zařizuje dle požadavků EU, aby splňovala hygienické a bezpečnostní požadavky.V mateřské škole není školní kuchyň,stravu dovážíme denně ze školní kuchyně na Březové.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2 do 7 let.

Naše Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.00 do 16.00.


V rámci programu nabízíme:
-    individuální přístup k dětem
-    volný přístup rodičů do tříd
-    adaptační postup
-    uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
-    vedení ke spolupráci, samostatnosti, toleranci
-    základní logopedickou péči
-    příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ
-    dostatek pohybových aktivit ve volné přírodě
-    společné oslavy narozenin a svátků dětí
-    návštěvy plaveckého bazénu
-    1x týdně základy hry na flétnu pro předškolní děti
-    návštěvy divadelních představení a koncertů
-    kulturní a sportovní akce pro rodiče s dětmi, i pro veřejnost (besídky, vystoupení, výstavy apod.) 

-    výlety
za poznáváním                                                                                                                          -       angličtina pro nejmenší                                                                                                                                                      

     

                      
Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti podněty k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Má obohacovat jeho denní program, poskytovat odbornou péči a usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu.


Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:


1.    Dítě a jeho tělo:
Záměrem učitelky je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

2.    Dítě a jeho psychika:
V této oblasti se zaměřujeme na podporu duševní pohody, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle. Stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, učení a poznávání.

3.    Dítě a ten druhý:
Zde se snažíme podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4.    Dítě a společnost:
Záměrem snažení je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití se s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

5.    Dítě a svět:
V poslední oblasti usilujeme probudit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 

zpět